HOME || TIDLIGERE ARTIKLER || SUPPORT || ABOUT

       Litteratur || Engelsk || Fransk/italiensk || Lingvistik || INTERVIEW
       Psykologi || Historie/samf/arkitektur || Film/teater/musik/udstillingerAnmeldelse: Opdateret grammatik over det danske sprog - finurlige iagttagelser og akademiske formler


Af
Flemming André Philip Ravn,
sprogforsker, lektor, tredobbelt cand.mag.

Publiceret den 31. marts 2020.


© COPYRIGHT: Uddrag må citeres med korrekt kildeangivelse.


 • Erik Hansen og Lars Heltoft:
 • ”Grammatik over det Danske Sprog (sic), bind I-III (2. udg.)”
 • Udgivelsesår: 2019, 2. udgave, 1. oplag
 • INDBUNDET. ISBN: 978-87-7533-043-0
 • Det Danske Sprog- og Litteraturselskab i samarbejde med Syddansk Universitetsforlag
 • 1.842 sider, pris: 636 kroner.


DANSK/LINGVISTIK: For nyligt er Grammatik over det Danske Sprog (sic), bind I-III udkommet i en revideret 2. udgave. Bogen et blevet til gennem et samarbejde mellem Det Danske Sprog- og Litteraturselskab (DSL) - og Syddansk Universitetsforlag, som har udgivet bogen. Grammatikken er det første bud på en funktionel semantisk beskrivelse af dansk. Den inddrager de grammatiske fænomeners betydningsside i langt større omfang, end det tidligere har været tilfældet. Grammatikken er en videnskabeligt funderet beskrivelse af det moderne danske sprog. Denne højakademiske bog er både deskriptiv, analyserende og forklarende med inddragelse af mangehånde eksempler fra dansk, som det anvendes i vores tid. Undertiden er der også et historisk perspektiv. Måske kan man tale om et helt nyt paradigme i forhold til synes på vores modersmål. Tidsskriftet Epsilons redaktør, Flemming André Philip Ravn, anmelder den nye grammatik her.


Et storværk

Grammatik over det Danske Sprog (sic) er et storværk på over 1800 sider. Bogen tager udgangspunkt i et funktionelt sprogsyn og inddrager således forholdet til den faktisk forekommende sprogbrug i sin beskrivelse af de danske grammatiske strukturer frem for, som de fleste andre grammatikker, at nøjes med at beskrive de formelle regler.

I praksis betyder dette, at grammatikken ikke kun beskriver, hvorledes de grammatiske strukturer ser ud, men den giver også kvalificerede forslag til, hvad de grammatiske mønstres og konstruktioners betydningsindhold er. Bogen kan anvendes både som et opslagsværk over grammatiske fænomener på dansk såvel som et referenceværk - og sprognørder kan givetvis få megen tid til at gå med at læse værket - som har en høj sværhedsgrad - fra A til Z.

Grammatikken flyder tre bind med hver sin type indhold:

 • Bind I indeholder indledning og oversigt samt kilder, referencer, forkortelser og register

 • Bind II indeholder en beskrivelse af de syntaktiske og semantiske helheders opbygning: nominaler, verbaler, prædikativer, adverbialer og interjektionaler

 • Bind III indeholder en beskrivelse af sætningen og reglerne for konstruktionstyper og ledstilling.

  Grammatiken ønsker ikke at være normativ og inddrager gerne talesprog og visse "ugrammatiske eksempler", som folk rent faktisk siger i daglig tale. Sådanne accepteres og analyseres på lige fod med hævd- vundne grammatiske og anerkendte former. Et eksempel på et ugrammatisk eksempel er formen "fordi at", der i tidligere tider ikke var velkommen.

  Hansen & Heltofts grammatik præsterer endvidere et nyt syn på danske adverbialer. Ligeledes har man den glæde at træffe på analysen og forklaringen af pudsige formuleringer, som er udbredt i moderne dansk tale- og skriftsprog såsom sætningen "hvis du er tørstig, står der øl i køleskabet" (p. 54)..... Det siger vi jo, omend - hvilket forfatterne påpeger - det jo ikke kan kategoriseres som en betingelsesbislætning trods "hvis".... Sætningen er dog gyldig, skønt øllen naturligvis også står i køleskabet, selvom modtageren (samtalepartneren) ikke skulle være tørstig. Forfatterne kalder denne type konstruktion for en ”relevansmarkør” og desavouerer ikke formuleringen.

  * * *

  BOGEN ER SOM NÆVNT en funktionel grammatik med pragmatiske overvejelser over forskellige sproglige udsagn og konstruktioner - og en forklaring på, hvorfor eksempelvis den øverste af følgende to sætninger er mere grammatisk korrekt at sige end den nederste:

 • der er blevet skudt en mand ned herinde
 • *en mand er blevet skudt ned herinde

  Bogens eksempelmateriale er spændende og vidtfavnende.

  Desuden forklarer den også ord og partikler, som er en vigtig del af sproget, men som almindeligvis ikke vies så megen plads til gennemgang f.eks. "småord" som altså, da, dog og ellers.

  Forfatterne er bevidste om, at de i Grammatik over det Danske Sprog (sic) har prioriteret det fagligt-teoretiske i moderne dansk over sprogets dokumentarisk-filologiske sammenhænge. Værket, der primært er deskriptivt og teoretisk, henvender sig ifølge forfatterne til universitetsstuderende, forskere, lærere, professionelle sprogbrugere såvel som til den sproginteresserede offentlighed. Bogen er bestemt nytænkende og grundig, men er også fuld af både nye og gamle begreber side om side med højabstrakte forklaringer, der ikke altid er lige gennemskuelige, fordi et begrebsapparat bruges, der ikke altid er klart endsige forklares i konteksten.

  Ud over pragmatik og kommunikationsanalyse indeholder bogen også regulær grammatik, hvor velkendt og alment anvendt terminologi også anvendes - dog tilsat nye vinkler og derfor også nye begreber. Under inspiration fra svensk bruger eksempelvis forfatterne ordet "supinus" for "kort tillægsmåde".

  Til gengæld søger Hansen & Heltoft at analysere og begrebs- liggøre forhold og fænomener i moderne dansk, som enten hidindtil er ubeskrevne - eller at se på disse med nye øjne og dermed igennem ny terminologi og nye akademiske formler. Dansk forstået på dansks vilkår - og ikke nødvendigvis gennem internationale grammatiske begreber, som er gængs i den videnskabelige litteratur, og som måske passer bedre på andre sprog end dansk; dette gælder f.eks. synet på adverbialer.

  Opsummerende kan det siges, at det utvivlsomt kræver et højt abstraktionsniveau at læse og forstå Hansen & Heltofts op- daterede grammatik, hvorfor den mestendels som målgruppe givetvis må siges udelukkende at have fagfolk og studerende. Det er dansk grammatik på et højt og komplekst niveau.