HOME || TIDLIGERE ARTIKLER || SUPPORT || ABOUT

       Litteratur || Engelsk || Fransk/italiensk || Lingvistik
       Psykologi || Historie/samf/arkitektur || Film/teater/musik/udstillingerAnmeldelse: En moppedreng af en bog fra den igennem årene produktive og stilskabende POET - Klaus HøeckAf Jørgen Refshauge,
cand.mag. i engelsk og dansk.

Publiceret 29. november 2015.


© Copyright: Uddrag må citeres med korrekt kildeangivelse.


 • KLAUS HØECK: "Legacy".
 • LYRIK. Digtsamling
 • Gyldendals forlag, 592 sider. Pris: 399,95 kr.
 • Udgivet 27. august 2015.
 • BUY HERE / KAN KØBES HER.

  DANSK/LYRIK: Endnu engang foreligger der en moppedreng af en bog fra den igennem årene meget produktive og stilskabende poet, der stadig er i topform, om end denne retrospektive produktion kunne tolkes som ikke alene den seneste, men snarere den sidste fra Klaus Høecks hånd. Det bliver den imidlertid ikke mindre sprudlende af. Tidsskriftet Epsilons anmelder, Jørgen Refshauge, anmelder her digtsamlingen.


  SVANESANG

  I digtsamlingen Legacy præsenterer Klaus Høeck i den første del på godt 100 sider, FACEBOOK Selfies, et historisk selvportræt, kronologisk opsat, med skyldig henvisning til diverse gamle fremdragne fotos fra familiealbummet, scrapbøger m.v. Anden del af digtsamlingen, i alt 400 sider, bærer titlen INSTAGRAM, hvor teksterne er forsynet med en række farveillustrationer lavet af Jørgen Bispelund Knudsen, uden at der er nogen umiddelbar sammenhæng mellem billeder og digte, bortset fra et enkelt billede på side 370.

  Dette billede er så til gengæld så udtværet, at digtet netop forholder sig til dette faktum og intet andet! I denne anden tredjedel af bogen er refleksionerne bredere og ganske peripatetiske i forhold til jeget og omverdenen. Endelig rundes samlingen af med små hundrede sider med titlen LINKEDIN Updates, hvor selvrefleksionen fra første del atter tager til i styrke, og hvor forfatteren markerer digtsamlingens overordnede portrætkarakter:
  jeg har nu afslut
  tet beskrivelsen af mit
  forfatterskab ved hjælp
  af mer eller
  mindre tilfældige no
  ter og indfald - det eneste jeg ik
  ke kunne (kan) skrive ned
  er beskrivelsen
  selv (the blue note)
  og hvad så - den er jo hel
  ler ikke et digt (p. 581)
  Digtsamlingens røde tråd, der snarere er blå, ligger et sted og gemmer sig bag de jazztoner, som han i de senere år er vendt tilbage til og atter har taget til sig, efter igennem lang tid at have afvist dem. I et af digtene siger han lige ud, at han på et tidspunkt havde smidt alle sine plader med Miles Davis ud, men han erkender nu, at 'the blue note' (digtet ovenfor side 581) må ligge et sted i Maestro's toner, som han er begyndt at generhverve sig på CD:
  det eneste pas
  sende lydspor jeg kunne
  tænke mig til den
  ne mærkelige
  bog jeg hele tiden hen
  tyder til kunne
  være miles davis'
  'on the corner'-sessions
  fordi de er li
  ge så uhåndgri
  belige som ORDENES overstregninger (p. 375)
  Dette munder ud i noget, der kunne siges at være en æterisk Svanesang:
  også dette digt
  ligger på skrivebordet
  næppe færdigt end
  nu før det er for
  svundet som alt det andet
  i denne verden
  there will be nothing
  left but the forgotten words
  that's my legacy
  lad miles davis
  blæse over digtene
  do me that favour (p. 532)
  * * *

  Refleksioner over livet og det der ligger efter og udenfor

  Titlen Legacy henviser bl.a. til slægt, arvtagning og sprogbrugen i forbindelse med uddaterede it-styresystemer. Klaus Høeck sætter imidlertid det bagudskuende og potentielt bedagede ind i en aktuel kontekst med de tre titler på bogens hovedafsnit. Herved bliver der ikke kun plads til afsløringer af familiehemmeligheder (family secrets og personal secrets er nogle af titlerne), men gennemgående præsenteres vi for en direkte, men lige så ofte indirekte, personligt forankret refleksion over den moderne tids flimrende selvoptagethed, hvilket gør mange af digtene højaktuelle.

  Den gamle digter rekonstruerer sin egen historie og tilværelsen i almindelighed ved hjælp af en enorm rodekasse med iagttagelser fra det nære liv, med fast forankring i den fynske provinsidyl, som han konsekvent benævner heartland. Et liv med kone, kat, kirke og Coop, iblandet mange retrospektive tanker om forfatterskabet, hvortil kommer en bred vifte af betragtninger over verden uden for Fyn, lige fra menneskerettigheder i Kina, barokdigtning, allusioner til engelsksprogede digtere og alskens jazzmusik, til Gud og livet og døden:
  OG moden skifter
  som vinden blæser også
  I fjernsynet fra
  nistrede jakker
  TIL rødbedefarvede
  jeg ved ikke hvor
  dan det går til - det
  sker bare LigeSOM li
  vet selv skifter og
  døden alting skif
  ter undtagen GUD som er
  uforanderlig (p. 291)
  Spændvidden samt spændstigheden i digtenes ramifikationer kan være ganske betragtelige:
  som sagt: digte om
  hvad som helst (ezra pound in/memoriam bl.a.)
  om alting og in
  genting - sønderborg kaser
  ne for eksempel
  der skal nedlægges eller ånden som har fun
  det hjem og er gå
  et i sig selv el
  ler HIMMERIGS RIGE der
  skal restaureres (p. 397)
  Gud er allestedsnærværende i forhold til digterens jordiske gøremål, ikke kun en søndag i Søndersø kirke, men også i digterens allerhelligste, ved digterpulten:
  jesus ligger på
  skrivebordet crucified
  forever in brass
  før hang han over
  mine bedsteforældres
  seng (what did he see?)
  hvor blev han skabt i
  hvilket usselt støberi
  kom han til verden?
  og hvad skal der bli
  ve af ham når jeg er væk
  min IMMANUEL? (p. 455)
  Døden er også lige så stille smyget sig ind som en naturlig del af digterens univers, med alderen:
  er det sådan det
  hænger sammen? - det er trods
  alt kroppen der en
  skønne dag svigter
  knæskallerne der brydes
  og albuerne
  det er trods alt skuld
  rene der skal i ilden
  og senere i
  jorden jo vist er jeg da skide hamrende
  bange for døden (p. 88)
  * * *
  Manifestationer og credo

  Med sit omverdensbillede forholder Klaus Høeck sig kontant, reflekteret og markeret til sin egen Lille Historie og til Den store Historie:
  der findes ingen
  historisk sandhed der for
  klarer fortiden
  heller ingen for
  tælling der får VERDEN til
  at hænge sammen
  og der er slet in
  gen superformel som den
  i stockhausens 'licht'
  but then again
  der er heller ingen stor
  løgn - kun ens egen (p. 376)
  Han er afklaret i forhold til sin egen digteriske virksomhed og dennes mulige betydning, når han nøgternt forholder sig til sin poetiske formåen og sit samlede kunstneriske bidrag til denne verden og til eget eftermæle:
  selvportræt uden
  hovedperson eller selv
  portræt hvor selvet
  Ikke kan iden
  tificeres blandt andre
  mennesker eller
  selvportræt med sand
  synlighedsfaktor og feed
  back selvportræt hvor
  selvet trods denne
  usikkerhed slår fast: jeg
  er - altså er jeg (p. 14)
  Den store Historie får ind imellem en karsk, men typisk underspillet kommentar med på vejen:
  falklandsøerne
  må godt kurderne må ik
  ke heller ikke
  baskerne grønlæn
  derne må også men tje
  tjenerne BLIVER slå
  et ihjel palæ
  stinenserne må ikke
  mens jøderne godt
  må stemme om de
  vil være sig selv - hvad ER
  det da for noget? (p. 395)
  Også det muntre og til komikken grænsende mestrer digteren, når julen får et hib:
  her i landet vil
  man helst fjerne bollen o
  ver a'et når der
  tales eller skri
  ves om ÅNDEN - så har vi
  anden tilbage
  og den spiser vi
  juleaften - sagen er
  klaret (eller bøf)
  og vi er sluppet
  af med det selv som ånden
  repræsenterer (p. 433)
  * * *

  Transcendens I

  Der sker med jævne mellemrum en ophævelse af skellet mellem digt og virkelighed, så vi bliver draget ind i den aktuelle skriveproces, der fremstilles synkront med omgivelserne og umærkeligt flyder ud i et med selv samme og læseren:
  endnu et forpu
  let selvportræt - har kunstner
  ne da ingen skam
  i livet - nej de
  er heldigvis skamløse/hvis ikke de er
  i færd med at stir
  re sig selv i øjnene
  (som egen model) så er de i gang
  med at skrive et digt
  om det i stedet for

  som nu for eksem
  pel hvor du netop læser
  dette digt som hand
  ler om at du net
  op læser dette digt som
  jeg har skrevet for
  at du skal blive
  opmærksom på digteren
  der skriver dette
  digt - det er godt nok
  et sært spejlgalleri af
  forfængelighed (p. 98)
  * * *

  Transcendens II

  Det er hos Walt Whitman, at Klaus Høeck søger den egentlige transcendens, om end han kun tentativt når frem til denne. Således indledes alle tre hovedafsnit af digtsamlingen med et signatur-citat af den frie poesis store fader:
  I celebrate myself, and sing myself (p. 5: FACEBOOK Selfies)

  And what I assume you shall assume (p. 119: INSTAGRAM)

  For every atom belonging to me
  as good belongs to you (p. 517: LINKEDIN Updates)
  Walt Whitman udgav (for egen regning) I 1855 sin digtsamling Leaves of Grass, som han igennem de næste 35 år reviderede, udvidede og fik udgivet på ny, nu uden selv at skulle til lommerne. Efterhånden blev det oversete værk så berømt og berømmet, at Whitman blev kåret som den største af alle amerikanske digtere få år efter sin død, og det var vel at mærke europæiske kritikere, der satte ham op på denne piedestal.

  Det er denne identifikation med alt og alle, som Klaus Høeck i ægte og reel beskedenhed læner sig op ad, vel vidende, at han aldrig vil nå sin forgænger til sokkeholderne. Imidlertid forlener associationerne til Walt Whitman det foreliggende værk med en horisont, som i sit syn omfatter alt og alle, men som ikke prætenderer at være mere, end det er. Det er Heartland Fyn over for The cities and the vast plains of the United States of America.

  Klaus Høeck har uden tvivl læst og tilsluttet sig dette ydmyge udsagn fra Whitmans forord til første udgave af Leaves of Grass (1855):
  There is that indescribable freshness and unconsciousness about an illiterate person that humbles and mocks the power of the noblest expressive genius.
  På side 583 i Legacy kommenterer Høeck med den største anerkendelse og respekt, idet han indleder sin afrunding:
  what did I forget?
  well the grasses of course
  jeg har ikke en
  gang læst leaves of
  grass helt færdig endnu kun
  bladret rundt i den
  men det har også
  været nok til at indse
  formatet på stør
  relse med græssets
  eget imperium rundt
  omkring i verden
  Den danske digters andægtige grundtone skinner ligeledes klart igennem, når han på side 586 på passende vis lader sit værk tone ud med følgende fynske ekko:
  what did I forget?
  well - the grasses of course
  (forgotten dreams)
  græsserne ude
  på heartland som blomster nu
  violette af
  regn som i peters før
  ste brev kapitel et vers
  fireogtyve
  græsserne ude på heartland hver for sig and
  all come true now
  * * *

  Tillæg ved anmelderen
  23 I er jo ikke genfødt af en forgængelig,
  men af en uforgængelig sæd,
  Guds levende og blivende ord;
  24 for alle mennesker er som græs,
  al deres herlighed som markens blomster.
  Græsset tørrer ind, blomsterne falder,

  25 men Herrens ord forbliver til evig tid.
  Det er dette ord, som er forkyndt for jer.
  * * *