HOME || TIDLIGERE ARTIKLER || SUPPORT || ABOUT

       Litteratur || Engelsk || Fransk/italiensk || Lingvistik
       Psykologi || Historie/samf/arkitektur || Film/teater/musik/udstillingerAnmeldelse: Velskrevet og stringent lægefaglig bog om akut psykiatri samt psykiatriske lidelser og behandling


Af Flemming André Philip Ravn,
lektor i psykologi

Publiceret 31. august 2014.

© Copyright: Uddrag må citeres med korrekt kildeangivelse.


 • Sigurd Benjaminsen: "Akutte psykiatriske tilstande".
 • 590 sider. Pris, uindbundet: 469,95 kr.
 • FADL's FORLAG, 2012. Seneste udgave. Kan købes her.

  MEDICIN/PSYKIATRI: Nu genudgiver FADL's Forlag 3. udgaven af Sigurd Benjaminsens velstrukturede og meget stringente, lægefaglige bog om akut psykiatri samt psykiatriske lidelser og mulig behandling. Som læser fornemmer man, at forfatteren har fingeren på pulsen. Tidsskriftet Epsilons redaktør, Flemming André Philip Ravn, anmelder her Benjaminsens velskrevne bog.


  DENNE NYERE BOG, Akutte psykiatriske tilstande, er en nyttig og velstruktureret bog inden for sit fag. Det er frem for alt en lægefaglig bog på et højt universitetsniveau med brug af fagterminologi, som nok forklares ganske fint, men også kan vanskeliggøre læsningen for folk uden for faget. Der anvendes begreber som ætiologi, delir, neurobilogi, visitation, insomni, anamnese, eksklusionsdiagnose, differentialdiagnose samt de psykodynamiske begreber overføring og modoverføring og mange flere.

  MEN som sagt, bogen er for læger, eller lægestuderende og anden sundhedsfaglig personale, og psykiatri er jo en længere efteruddannelse, som uddannede læger kan tage på bestemte vilkår efter deres 5-6-7 års universitetsstudier og nogen tids praksis. Bogen er tredjeudgave af bogen Akut psykiatri og er opdateret med de seneste lovændringer om f.eks. tvang i psykiatrien samt patienters retstilling.

  Psykiatriens genstandsområde er sindets lidelser, og derfor holder bogen et rent praktisk og stringent fokus på sygdom og behandling samt forholdet mellem læge og patient. Derfor giver bogen en velstruktureret oversigt over et stort antal psykiske lidelser, der beskrives med symptomer, årsager, forekomst og forløb. For hver sygdom angiver bogen en vejledning i akut diagnostik, akut behandling og visitation.

  Bogen beskriver ligeledes vurdering og behandling af specifikke akutte tilstande i psykiatrien, herunder selvmordsadfærd, aggressiv adfærd, intoksikation (forgiftning) med psykoaktive stoffer (forklares senere), akut agitation (stærk ophidselse) med mere. Derfor kan bogen både anvendes som opslagsbog for læger og medicisk personale (samt evt. patienter og pårørende); ligesom den ikke mindst kan anvendes som lærebog på studiet.

  Psykiatri er et meget bredt lægeligt felt, som spænder fra de milde lidelser over de halvsvære til de virkelige alvorlige. I forhold til sidstnævnte kan psykiatrilovens § 87 tages i anvendelse. Den giver, når det skønnes nødvendigt i vanskelige tilfælde, hjemmel til at tilbageholde eller tvangsindlægge en patient; eller tvangsfiksere en patient, der er til fare for sig selv eller andre, måske på grund af voldsomhed. Sådanne regler oplyser bogen også om.

  Hvad er psykoaktive stoffer? Dette er især aktuelt ved misbrug af sådanne, hvilekt i nogle tilfælde kan føre til psykoser. Bogen forklarer:
  Psykoaktive stoffer har det til fælles, at de påvirker højere psykiske funktioner og misbruges for at opnå en ønsket psykisk tilstand. Psykoaktive stoffer omfatter alkohol (...) opioider, cannaboider, sedativa/hypnotika, kokain, amfetamin og andre centralstimulerende stoffer, hallucinogener, tobak samt flygtige opløsningsmider (p. 197).
  * * *

  BOGEN HANDLER OM alskens psykiatriske sygdomme og lidelser lige fra skizofreni og demens til anorexi over OCD og andre angstlidelser til ADHD og bipolar affektiv lidelse. Ligeledes handler den om mulige behandlingsformer. Et kapitel handler om behandling med psykofarmaka.

  Om "elektrokonvulsiv behandling" (ECT) - det vi i daglig tale kalder elektrochok, og som i øvrigt ofte viser sig positivt virkningsfuldt, bl.a. ved behandling af dyb depression - skriver bogen følgende:
  Ved ECT fremkaldes under let, universel anæstesi krampeaktivitet i hjernen svarende til et grand mal anfald, men på grund af indgift af muskelrelakserende middel er der ikke motoriske fænomener som ved et grand mal anfald.

  Virkningsmekanismerne er mangelfuldt kendte. Der sker ved ECT ændringer i mange neurotransmittersystemer og neuroendokrine funktioner, men det vides ikke, hvilke ændringer der er af betydning for behandlingseffekten. ECT modulerer og øger aktiviteten i en række neurotransmittersystemer, bl.a. i de serotonerge, noradrenerge og dopaminerge systemer (p. 551).

  Som nævnt er bogen bygget meget struktureret op. Den er inddelt i 23 kapitler, hvorigennem forfatteren forklarer de allerfleste aspekter af akut psykisk sygdom, som lægefagligt personale kan stå over for. Dette er nogle af titlerne på kapitlerne.
  • Den akutte, psykiatriske patient
  • Tvang, psykose og habiltet
  • Selvmordsadfærd
  • Alkoholmisbrug
  • Akutte og forbigående psykoser
  • Skizofreni og kronisk paranoid psykose
  • Affektive sindslidelser
  • Angst- og tvangstilstande
  • Stressrelaterede tilstande
  • Dissociative og somatoforme tilstande
  • Spiseforstyrrelser
  • Personlighedsforstyrrelser
  • Kriseterapi og katastrofepsykiatri

  * * *

  EFTERSOM Akutte psykiatriske tilstande i høj grad også er en opslagsbog er det nyttigt, at den også har et stikordsregister. Bogen præsterer en kompetent, velskrevet og velstrukturetet, men kondenseret, formidling på et højt fagligt niveau. Derfor må den være yderst nyttig for lægefagligt personale, der kommer i berøring med psykiatriske patienter. Bogen følger den praksis og forskning, der er gængs inden for feltet.